Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ: BOMAREX SK s.r.o., Palárikova 84/24, 022 01 Čadca, IČO: 50385445, IČ DPH: SK2120303064

Aké osobné údaje zákazníkov spracovávame

Identifikačné údaje, ktorými sa rozumie najmä meno a priezvisko, IČO, DIČ a IČ DPH u podnikateľov;
Kontaktné údaje, sú to osobné údaje, ktoré nám umožňujú kontakt so zákazníkom, najmä e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa pre doručenie a fakturačná adresa;
Údaje o objednávkach a servisných zákazkách zákazníka, ktorými sú najmä údaje o tovare a službách, ktoré si u nás objednal, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu a údaje o reklamáciách;
Údaje o zákazníkovom správaní na webe, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazuje, odkazy, na ktoré kliká, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliada, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadení.

 

Prečo spracovávame a zhromažďujeme osobné údaje zákazníkov

Osobné údaje zákazníkov spracovávame predovšetkým preto, aby sme riadne vybavili ich objednávku tovaru alebo služieb u nás.
Ak navštevujete náš web, na ktorom využívame i súbory cookies, používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb.
Ak sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje pre vedenie vášho účtu.
Ak u nás nakúpite alebo si objednáte nejakú službu, používame vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti.
Starostlivosť o zákazníkov – ak sa na nás obrátite s nejakým dotazom, alebo reklamáciou ,musíme k jeho zodpovedaniu alebo vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru, autorizovanému servisnému stredisku).
Tiež vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše všeobecné alebo prispôsobené ponuky.
Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci.

 

Čo nás na to oprávňuje a ako dlho budeme spracovávať vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch:

 

1. Spracovanie na základe uzatvorenia a plnenia zmluvy
Vaše identifikačné a kontaktné údaje potrebujeme na to, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu zmluvu, zmluvu o dielo, či inú zmluvu ohľadom tovarov a služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Vaše osobné údaje budeme spracovávať po celú dobu trvania zmluvného stavu medzi nami.

 

2. Spracovanie na základe oprávneného záujmu
Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky o vašom správaní na našom webe.
Z rovnakého právneho dôvodu vám, ako nášmu zákazníkovi, ktorý u nás nakúpil, môžeme zasielať e-mailové a SMS správy s ponukami, na čo využívame vaše kontaktné údaje a profil. Proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu môžete vzniesť námietku.

 

3. Spracovanie na základe vášho súhlasu
Na účely zasielania obchodných oznámení (e-mail, SMS marketing) spracovávame vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu. Vaše osobné údaje, udelené na základe súhlasu, spracovávame na dobu 5 rokov alebo do odvolania vášho  súhlasu.

 

4. Spracovanie na základe plnenia právnych povinností
Ak vaše osobné údaje spracovávame z dôvodu plnenia zákonných povinností, nemusíme získať pre takéto spracovanie váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov: Zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkové priestory, zákon č. 222/2004 Z.z., o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve.
Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 10 rokov od vydania posledného dokladu k vašej objednávke.

 

Cookies a osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky

Pri návšteve našej webovej stránky môžeme zhromažďovať údaje o vašom správaní na webe, najmä tovary a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a tiež údaje o zariadení, z ktorého si náš web prehliadate, ako je aj IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre, ako operačný systém a jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a podobných technológií pre identifikáciu zariadení.
Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi alebo konkrétnej osobe.

 

Čo sú cookies

Cookie je malý textový súbor, ktorý webové stránky ukladajú do vášho počítača alebo mobilného zariadenia pri prehliadaní webových stránok. Umožňuje webovej lokalite zapamätať vaše akcie a predvoľby (napríklad prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné predvoľby zobrazenia) v priebehu určitého časového obdobia, takže ich nemusíte znova zadávať pri opätovnom prehliadaní webových stránok.

 

Ako používame cookies

Naše webové stránky používajú súbory cookie na zapamätanie nastavení používateľa a lepšie prispôsobenie webových stránok záujmom návštevníka.
Hoci cookies nie sú bezpodmienečne potrebné na fungovanie webových stránok, ponúkajú pri návšteve webových stránok vyšší komfort. Tieto súbory cookie môžete odstrániť alebo zablokovať, avšak v takom prípade niektoré funkcie týchto webových stránok nemusia fungovať podľa určenia.
Informácie týkajúce sa súborov cookie sa nepoužívajú na to, aby vás osobne identifikovali. Tieto súbory cookie sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú tu popísané.

 

Ako kontrolovať súbory cookies

Cookies môžete ovládať alebo vymazávať podľa vlastných potrieb. Môžete odstrániť všetky súbory cookies, ktoré sú už uložené v zariadení, a väčšina prehliadačov povolí nastavenia, ktoré zabraňujú ukladaniu súborov cookies. V takomto prípade budete pravdepodobne musieť manuálne upraviť niektoré nastavenia pri každom prehliadaní webových stránok a niektoré služby a funkcie.

 

Poskytnutie vašich osobných údajov tretím subjektom

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím subjektom.


Zabezpečenie osobných údajov, ktoré spracovávame

Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov, preto sme zaviedli technické a organizačné opatrenia, ktoré poskytujú v rámci momentálnych technických možností dostatočné zabezpečenie. Bezpečnosť našich systémov neustále zlepšujeme a aktualizujeme.

 

Práva zákazníka v súvislosti s ochranou osobných údajov

 

Právo na prístup 

Zjednodušene povedané – máte právo od nás získať informácie aké osobné údaje a ako o vás spracovávame. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

 

Právo na opravu 

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili akékoľvek nepresnosti vo Vašich osobných údajoch, ktoré sa Vás týkajú. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

 

Právo na vymazanie

Ak existujú na to platné právne dôvody, máte právo na okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracovávame (“právo byť zabudnutý”). Medzi tieto právne dôvody patrí: osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracúvané, alebo odvolávate svoj súhlas a neexistujú žiadne iné právne dôvody na spracúvanie; namietate proti spracúvaniu (a neexistujú žiadne prevažujúce legitímne dôvody na spracúvanie – neuplatňuje sa na námietky voči priamej reklame). Ak chcete uplatniť svoje právo, kontaktujte nás poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Ak popierate presnosť vašich osobných údajov, spracovanie vašich osobných údajov je  nezákonné, prevádzkovateľ už vaše osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak vznášate námietku, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje nebudú po obmedzenú dobu predmetom žiadnych ďalších operácií, nebudú však vymazané. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

 

Právo na prenos údajov 

Máte právo získať od nás všetky vaše osobné údaje, ktoré ste nám vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Aby sme mohli na vašu žiadosť údaje ľahko previesť, môže sa jednať iba o údaje, ktoré spracovávame automatizovane v našich elektronických databázach. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

 

Právo na námietku 

Máte právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme vaše osobné údaje spracovávať okamžite. V ostatných prípadoch tak urobíme, ak nebudeme mať závažné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali. Vašu žiadosť môžete poslať poštou alebo e-mailom na nižšie uvedené kontaktné údaje prevádzkovateľa.

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Ak si myslíte, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré sme vykonali, je nezákonné alebo neprípustné, máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Tento orgán môžete kontaktovať na adrese:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12 820 07, Bratislava 27 Slovenská republika, IČO: 36064220

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

BOMAREX SK s.r.o., Palárikova 84/24, 022 01 Čadca
IČO: 50385445, IČ DPH: SK2120303064

 

Zodpovedná osoba prevádzkovateľa 

Otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov, žiadostí o informácie a uplatnenie práv dotknutých osôb alebo sťažností adresujte priamo našej zodpovednej osobe, ktorá je Vám k dispozícii na mailovej adrese info@rezidenciakubin.sk.

 

Kontakt

info@rezidenciakubin.sk / +421 911 349 049